Tijdlijn bestrijding COVID-19

Een chronologische tijdlijn van alle gebeurtenissen en mijlpalen over het coronavirus is hierna te bekijken. Iedere maand bevat een korte samenvatting van de gebeurtenissen, besluiten van het regionale beleidsteam en de aanwijzigingen van de minister.

februari 2020

opschalen en inrichten

Na de uitbraak in Wuhan China is begin februari een ‘scenarioteam corona’ gestart. In dit team zijn diverse scenario’s uitgewerkt. Het leek er even op dat er sprake was van een besmetting in onze regio, maar dit bleek later niet het geval te zijn. Toch is er opgeschaald naar GRIP 4, een situatie die ervoor zorgt dat we met meerdere organisaties beter een crisis het hoofd kunnen bieden. De GGD’s kregen een meldplicht bij (verdenking op) klachten en waren 24/7 bereikbaar via het algemene informatienummer 088-1191990. Later werd het landelijke telefoonnummer 0800-1351 geopend door de Rijksoverheid. Op dat moment werd opgeroepen om op de hygiëne te letten, de huisarts te bellen bij klachten en rekening te houden met de gemiddelde incubatietijd. Ook werden er voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een zorghotel om een grote toestroom van coronapatiënten zorg te kunnen bieden.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

27 februari 2020

Besluit tot opschaling naar GRIP 4. Doel: De effecten van COVID-19 voor mens en maatschappij tot een minimum te beperken, door ons regionaal zo goed mogelijk voor te bereiden op zowel de inhoudelijke preventie en bestrijding van het COVID-19-virus (GGD-lijn) alsmede op de maatschappelijke impact en impact op hulpdiensten (crisisbeheersings-lijn). Door de GRIP4-structuur, kunnen algemene en functionele ketens goed worden gekoppeld. Daar waar beschikbaar, wordt volgens landelijke kaders, richtlijnen en adviezen gehandeld.

maart 2020

doorpakken en uitvoeren

Er volgt isolatie na besmetting en er wordt alleen getest bij klachten. De GGD stelt een deel van het reguliere vaccinatieprogramma uit om zo capaciteit vrij te maken voor de bestrijding van COVID-19.

In Limburg, bleek net als in de rest van Nederland een schrijnend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, spatbrillen en schorten. Een kernteam, bestaande uit medewerkers van GGD/GHOR Limburg-Noord en Zuid-Limburg, ging aan de slag met inventarisatie en nieuwe verdeling van de beschermingsmiddelen over de zorginstellingen in Limburg. Later kwam tijdelijk de inkoop van kwalitatief, goede materialen, opslag en distributie bij dit kernteam te liggen. Nu wordt een en ander landelijk gecoördineerd. Via persconferenties volgen diverse richtlijnen en adviezen om zo verspreiding en besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen worden steeds verder uitgebreid en verlengd. De persconferenties roepen veel vragen op. Door de crisiscommunicatie flexibel in te richten met medewerkers van gemeenten en GGD Limburg-Noord worden vragen van publiek en pers afgehandeld. Zo neemt een arts infectieziekten deel aan een tafelgesprek bij regionale omroep L1. Ook volgt er dagelijks een update met het aantal besmettingen, via de website van de GGD en later landelijk (inclusief ziekenhuisopnames) via het RIVM. De ‘intelligente’ lockdown gaat in en er komt een noodverordening, waarmee we ervoor zorgen dat de landelijke regels worden gevolgd. Voor de gemeenten betekende dit, dat de regels die op niveau van de veiligheidsregio werden opgesteld, lokaal moesten worden vertaald naar elk van de vijftien gemeenten. De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft regionaal een uitgebreide toelichting op de maatregelen. In Roermond opent het regionale Coronacentrum.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

3 maart 2020

Beeldvorming. Geen besluiten genomen die burgers rechtstreeks raken.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

5 maart 2020

Beeldvorming. Afstemming met Veiligheidsregio Zuid-Limburg in verband met besmettingen in Kreis Heinsberg. Landelijke lijn is om geen evenementen af te gelasten. In het beleidsteam is besloten om deze lijn in Limburg-Noord te volgen. In deze regio zijn er nog geen besmettingen vastgesteld. Er wordt een Landelijk Operationeel Overleg ingesteld.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

11 maart 2020

Beeldvorming. Landelijke lijn besproken en besloten deze te volgen. Samen met de voorzitter van het Veiligheidsberaad maak ik namens de veiligheidsregio’s en GGD/GHOR organisaties deel uit van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

13 maart 2020

Overeenkomstig de RIVM-lijn besluit het Beleidsteam tot beperkte bemonstering.

AANWIJZING MINISTER

13 maart 2020

Op 13 maart 2020 neemt de minister van Medische Zorg en Sport, in overeenstemming met de minister van Justitie en Veiligheid, een aanwijzingsbesluit: op basis van artikel 7 van de Wet Publieke Gezondheid en met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s geeft de minister opdracht om alle evenementen met meer dan 100 personen in de regio in de periode van 13 maart tot en met 31 maart af te gelasten. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden.

AANWZIJGING MINISTER

15 maart 2020

Op 15 maart geeft de minister opdracht om vanaf 15 maart 18.00 uur ook te zorgen voor sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops. Uitgezonderd zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden en catering. Alle maatregelen worden verlengd tot 6 april. Voor de handhaving wordt verwezen naar artikel 47 WPG.

AANWIJZING MINISTER

17 maart 2020

Op 17 maart besluit de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCC) dat er vanaf 16 maart tot en met 6 april geen onderwijsactiviteiten mogen worden aangeboden in onderwijsinstellingen en verblijven voor kinderopvang en gastouderopvang. De minister van MZ&S geeft opdracht aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om instellingen die zich niet aan de maatregelen te houden te sluiten, bijvoorbeeld met behulp van een noodbevel.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

18 maart 2020

Besluit tot vaststelling Noodverordening en aanwijzingsbesluit. De maatregelen die het kabinet landelijk heeft afgekondigd tegen het coronavirus zijn hiermee in regels vastgelegd. Justitie en gemeenten kunnen met deze verordening handhaven, als een maatregel die het kabinet afgekondigd heeft niet wordt nageleefd. Tevens heb ik besloten de weekmarkt in Venlo te sluiten vanwege de publiek aantrekkende werking.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

19 maart 2020

Aanpassing noodverordening met besluit tot sluiten markten in de regio in verband met publiek aantrekkende werking en grenstoerisme, doordat in Duitsland en België winkels dicht zijn. Beslissing ligt bij elke burgemeester individueel. Markt sluiten geeft een signaal naar een ieder, ook inwoners van Duitsland en België: Kom niet. Overwegingen: gezondheidsperspectief is leidend. max. 100 mensen en 1,5 m afstand is lastig te controleren.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

20 maart 2020

Na overleg met de burgemeester van Roermond is besloten tot sluiting van het Designer Outlet Centre (DOC). De reden hiervoor is eveneens de publiek aantrekkende werking en daardoor het vergroten van het risico van verdere verspreiding en besmetting van het Corona virus. De noodverordening is op dit onderdeel aangepast.

AANWIJZING MINISTER

20 maart 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten dat vanaf 20 maart 2020 tot en met 6 april 2020 alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg preventief worden gesloten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. In de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden kan een instelling incidenteel afwijken van deze maatregel. Aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s geeft hij opdracht om erop toe te zien dat het besluit wordt nageleefd.

AANWIJZING MINISTER

23 maart 2020

Kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen, voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie, wordt alsnog toegestaan.

AANWIJZING MINISTER

24 maart 2020

Zo spoedig mogelijk na deze aanwijzing moeten de volgende maatregelen worden getroffen...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

24 maart 2020

Beleidsteam onder leiding van plaatsvervangend voorzitter mevr. Donders-de Leest. De plaatsvervangend voorzitter besluit op basis van het advies van het beleidsteam tot vaststelling nieuwe noodverordening, waarin de aanwijzingen van de minister van VWS van 20, 23 en 24 maart zijn verwerkt. De bepaling over de markten is aangepast naar: markten tot een omvang van 5 standplaatsen voor ‘food’ zijn toegestaan, conform het landelijk beleid. Gemeenten kunnen een strenger beleid voeren als dat gegeven de lokale omstandigheden nodig is. Tevens aanwijzingsbesluit voor alle in de regio opererende Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) voor handhaving genomen besluiten (BOA’s van gemeenten, waterschappen, etc.).

april 2020

bijsturen en handhaven

Feestdagen en drukte - zoals Duitse toeristen die massaal Venlo en Roermond bezoeken - en de omgang met arbeidsmigranten leiden tot een aanpassing van de Noodverordening. Handhaving krijgt een steeds belangrijkere rol. Ook de opvang van dak- en thuislozen tijdens corona wordt geregeld. Tijdens de Paasdagen wordt er flink gemonitord, verzorgt de Marechaussee het grenstoezicht en worden er 5 gebieden in de regio als ‘verboden gebied’ aangewezen. Er wordt een teststraat ingericht op de Drie Decembersingel in Venlo (Blerick) en de GGD start samen met GGD GHOR Nederland een vragenlijstonderzoek om het gedrag van mensen tijdens corona beter in kaart te brengen. Het aantal besmettingen loopt deze maand snel op. Landelijke maatregelen worden aangepast en verlengd.

AANWIJZING MINISTER

3 april 2020

De eerder verstrekte opdrachten worden verlengd tot en met 28 april. Opdracht om over te gaan tot het sluiten van sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden om reisbewegingen te ontmoedigen en daarmee de verspreiding van het coronavirus te beperken.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

3 april 2020

Besloten tot aanpassing van de noodverordening naar aanleiding van de aanwijzing van de minister van VWS...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

8 april 2020

Op verzoek van burgemeesters van Roermond en Mook en Middelaar besloten om een vijftal gebiedsverboden in de noodverordening op te nemen. De achtergrond is dat mensen moedwillig de afstandsregels overtreden en handhaving in de noodzakelijke omvang in die gebieden onmogelijk is. Mandaatbesluit aan burgemeesters in de regio genomen om besmette personen met verward gedrag in quarantaine te kunnen plaatsen. Zij vormen anders een gevaar voor de publieke gezondheid.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

15 april 2020

Besloten om einddatum gebiedsverbod Mookerplas te verlengen. Gebleken is dat na het Paasweekeinde wederom overtredingen plaats hebben gevonden, zodat deze verlenging noodzakelijk werd. Tevens in nauw overleg met de burgmeester van Leudal besloten om gebiedsverbod in Leudal in te stellen.

AANWIJZING MINISTER

23 april 2020

Aanvullende maatregelen voor reizigers die vanuit hoogrisicogebieden naar Nederland vliegen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

23 april 2020

Beeldvorming. Hierbij nogmaals landelijke lijn t.a.v. erehagen bij uitvaarten en drive in bioscopen besproken. Het zijn georganiseerde samenkomsten van meer dan drie personen en om die reden verboden. Besloten om richtlijn voor buiten sporten op te stellen.

AANWIJZING MINISTER

29 april 2020

De nieuwe opdracht betreft de periode vanaf 29 april tot en met 19 mei 2020....

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

29 april 2020

In verband met de verruiming van de maatregelen waartoe het kabinet besloten heeft is een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daarin zijn de bepalingen over sporten en openstelling scholen verwerkt en eveneens het verbod op evenementen tot 1 september. De noodverordening is voor het overige gelijkluidend aan de vorige noodverordening.

mei 2020

aanpassen en versoepelen

In mei werden diverse regels uit de noodverordening aangepast en versoepeld, met name op het gebied van winkelen, horeca en grensverkeer. Gemeenten hadden veel vragen over de concrete uitwerking van bepaalde versoepelingen. Veel bedrijven en inwoners legden de regels op een andere manier uit. Er waren veel vragen over recreatie (sanitair) en horeca. In mei is Designer Outlet in Roermond weer geopend. De openstelling is nauwgezet gemonitord. De GGD gaat nieuwe doelgroepen testen en het coronacentrum in Roermond wordt gesloten omdat de toestroom van patiënten uitblijft. Er werd intern al voorbereid op een verdere versoepeling van de maatregelen per 1 juni. De GGD richt aan de Nijmeegseweg in Venlo een nieuwe teststraat met een dubbelde testcapaciteit, zodat deze op 1 juni klaar is. Vanaf 1 juni is het landelijk nummer in de lucht. Vanaf die dag kan iedereen met klachten zich laten testen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

7 mei 2020

Het veiligheidsplan van het DOC is vastgesteld en in het RBT besproken. Op basis daarvan heb ik in nauwe samenspraak met de burgemeester van Roermond toestemming verleend voor het onder voorwaarden openstellen van het DOC per 11 mei. De voorwaarden zijn in het veiligheidsplan beschreven en hebben onder meer betrekking op het gebruik van parkeerplaatsen, maximum aantal personen in de winkels, eenrichtingsverkeer, etc. Foodtrucks worden niet toegestaan. De afspraak is gemaakt dat de situatie gemonitord wordt en dat er een tweetal meer uitgebreide evaluaties plaatsvinden om te bezien of de maatregelen in de praktijk voldoende werken en de openstelling gecontinueerd kan worden.

AANWIJZING MINISTER

13 mei 2020

Opdracht om een uitzondering toe te voegen aan het eerdere verbod op samenkomsten...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

13 mei 2020

Op basis van de verruiming van de maatregelen is de noodverordening opnieuw aangepast, overeenkomstig het landelijk model. Het verbod op non food op markten wordt opgeheven. Wel wordt in de noodverordening de landelijke richtlijn opgenomen, die betrekking heeft op een adequate inrichting van de markten. De inrichting van de markten kan lokaal bepaald worden, maar ik behoud de bevoegdheid om in te grijpen. Deze bevoegdheid is gebaseerd op de aanwijzing van de minister van VWS.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

20 mei 2020

Gebleken is dat in sommige gemeenten winkelgebieden en binnensteden druk bezocht worden. Om de doorstroming te bevorderen heb ik besloten de noodverordening aan te passen door een tijdelijk verbod in te stellen voor het plaatsen van obstakels, in de vorm van uitstallingen en/of reclameborden in de openbare ruimte, waardoor de vrije doorgang voor het publiek wordt beperkt. Dit verbod geldt slechts indien en voor zover de burgemeester van de betreffende gemeente, na beoordeling van de lokale situatie ter zake een besluit heeft genomen.

AANWIJZING MINISTER

28 mei 2020

Het verbod op het in de publieke ruimte (inclusief vaartuigen en voertuigen) niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter wordt pas gehandhaafd vanaf drie personen...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

28 mei 2020

Op basis van de aanwijzing van de minister van VWS van 26 mei 2020 is de noodverordening aangepast waarbij de verruimingen ingaande 1 juni, ingaande 8 juni en 15 juni verwerkt zijn...

juni 2020

testen en traceren

In juni was er sprake van een verdere versoepeling. Op diverse onderwerpen is aan het Regionaal Beleidsteam geadviseerd om wel of juist niet af te wijken van de landelijke lijn. Er waren gedurende de hele periode veel vragen vanuit gemeenten, veelal juridische vraagstukken. Het advies is nog steeds om niet (in het buitenland) op vakantie te gaan, zoveel mogelijk thuis te werken en de anderhalve meter ook na 1 juli op te blijven volgen. Evenementen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan, maar alleen als zij aan de 1.5 meter ruimte kunnen voldoen. Via het dashboard op de website van de GGD Limburg-Noord zijn actuele cijfers te zien.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

3 juni 2020

Op 11 juni is er weer een Duitse feestdag, sacramentsdag. Besloten om op die dag de maatregelen zoals die met Pinksteren zijn toegepast ook op die dag te hanteren. Deze maatregelen hebben tot nu toe naar behoren gefunctioneerd. Ten aanzien van de Maasveren is geconcludeerd dat die mogelijk tot het openbaar vervoer te rekenen zijn, behalve als ze als toeristische attractie aangemerkt zijn. Als openbaar vervoervoorziening zou dan een mondkapjesverplichting gelden. Omdat er afdoende maatregelen m.b.t de onderlinge afstanden op de veren getroffen zijn zal er niet gehandhaafd worden op het niet dragen van een mondkapje.

AANWIJZING MINISTER

10 juni 2020

Op basis van de concept aanwijzing van 9 juni kon besluitvorming in het Beleidsteam plaatsvinden. In de aanwijzing van de minister van VWS stond dat de opdracht tot sluiting van sanitaire voorzieningen per 15 juni 2020 komt te vervallen, op voorwaarde dat de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Verder deelt de minister mede dat het kabinet heeft besloten dat vanaf 15 juni het verbod op het ontvangen van bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt opgeheven.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

10 juni 2020

Het Beleidsteam adviseert mij op de noodverordening aan te passen en de bepaling over de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen met ingang van 15 juni te schrappen...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

12 juni 2020

Op basis van de definitieve aanwijzing van de minister van VWS van 11 juni en de adviezen van het Beleidsteam besluit ik de noodverordening aan te passen (schrappen van bepaling m.b.t. sluiting gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings en jachthavens). Tevens besluit ik in nauw overleg met de burgemeester van Roermond het aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de noodverordening m.b.t. een viertal gebiedsverboden in Roermond in te trekken. Al deze besluiten treden in werking op 15 juni 2020.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

15 en 16 juni 2020

Er zijn enkele tekstuele wijzigingen nodig als gevolg van aanpassing van de model noodverordening en de wens om daar zoveel mogelijk op aan te sluiten.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

25 juni 2020

In het beleidsteam worden procesafspraken gemaakt over demonstraties. De voorzitter van de veiligheidsregio kan conform artikel 39 Wvr kan optreden en voorschriften aan een demonstratie verbinden en bij excessen ook ingrijpen. Ik heb echter afgesproken dat de lokale burgemeester, gelet op zijn of haar kennis van de lokale situatie zoveel mogelijk in de lead blijft. De procesafspraken zijn in een notitie van de coördinerend gemeentesecretaris vastgelegd. Op verzoek van de burgemeester van Leudal heb ik besloten om het gebiedsverbod in Leudal per 1 juli op te heffen en dit aan te passen in de noodverordening van 1 juli.

juli 2020

versoepelen en afschalen

De coronamaatregelen worden opnieuw versoepeld. Afstand houden en alert blijven. We krijgen meer ruimte, omdat we afstand houden. Daarom blijft de afstand van 1,5 meter nog steeds als belangrijkste regel overeind. Nog steeds is het van groot belang om gezond verstand te gebruiken bij alle activiteiten die we ondernemen en hierbij alert en waakzaam te zijn. Oproep is om ook in huiselijke omgeving hier aandacht aan te blijven besteden. Alleen bij voldoende afstand kunnen we de ruimte houden die onze samenleving nu weer krijgt.

AANWIJZING MINISTER

1 juli 2020

De aanwijzingen worden ingetrokken en vervangen door deze nieuwe aanwijzing...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

1 juli 2020

Op basis van de aanwijzing van de minister is een nieuwe modelnoodverordening opgesteld. Het beleidsteam adviseert om deze onverkort over te nemen. Ik besluit daarom de nieuwe noodverordening vast te stellen, waarin de aanwijzing van de minister van VWS verwerkt is. In de nieuwe noodverordening zijn geen gebiedsverboden meer opgenomen.