Antoin Scholten

Voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord

Voorwoord

Geachte raadsleden, wethouders en burgemeesters, Beste inwoners van Limburg-Noord,

Hierbij het verslag dat Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft opgesteld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid tijdens de coronacrisis. Dit verslag is wettelijk verplicht. U kunt het gebruiken als feitenrelaas.

Met een crisis houden wij altijd rekening - er wordt ook regelmatig op geoefend. Mensen met ervaring in 'echte' crises weten dat een incident toch altijd onverwacht komt en in een andere vorm dan we dachten. De coronacrisis zagen we tot op zekere hoogte aankomen, maar de impact ervan is veel en veel groter dan in eerste aanleg werd aangenomen.

Begin juli heb ik voor de eerste maanden van de coronacrisis in een verslag verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Mijn hoop was destijds dat de situatie zich geleidelijk aan weer zou normaliseren. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Na de zomer raakte Nederland snel in een tweede golf en hebben we opnieuw maatregelen moeten nemen om het virus te bestrijden. Wederom veel besmettingen en een klap voor de economie.

Voorlopig lijken we ons in deze situatie te moeten schikken. Al gloort er hoop aan de horizon nu GGD Limburg-Noord begin 2021, samen met alle (zorg)partners, kan starten met het vaccineren van onze inwoners. Een enorme operatie die veel gaat vergen van organisaties die de afgelopen maanden al onder druk hebben gestaan.

Mijn dank gaat uit naar het zorgpersoneel dat nog steeds grote inzet laat zien. Ook dank aan medewerkers van gemeenten, GGD Limburg-Noord, Veiligheidsregio Limburg-Noord en andere organisaties, die de afgelopen maanden en nu nog elke dag veel werk verzetten om de gevolgen van het virus zo veel mogelijk in te perken. De dienstverlening is ondanks de ingrijpende beperkingen, vrijwel nergens stilgevallen.

Op 1 december trad de nieuwe Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 in werking. Met deze wet komen er meer bevoegdheden bij de individuele burgemeesters te liggen. De GRIP 4 (crisis die verder reikt dan gemeentegrenzen) is opgeheven en de noodverordening is ingetrokken. De burgemeesters van onze regio leggen vanaf nu zelf verantwoording af aan hun raadsleden. Toch blijven we vooralsnog in de crisisoverlegstructuur opereren, zodat we gezamenlijk de crisis in solidariteit met elkaar blijven bestrijden.

Dank voor uw betrokkenheid en blijf gezond!

Antoin Scholten Voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord