Tijdlijn bestrijding COVID-19

Een chronologische tijdlijn van alle gebeurtenissen en mijlpalen over het coronavirus is hierna te bekijken. Iedere maand bevat een korte samenvatting van de gebeurtenissen, besluiten van het regionale beleidsteam en de aanwijzigingen van de minister.

februari 2020

opschalen en inrichten

Na de uitbraak in Wuhan China is begin februari een ‘scenarioteam corona’ gestart. In dit team zijn diverse scenario’s uitgewerkt. Het leek er even op dat er sprake was van een besmetting in onze regio, maar dit bleek later niet het geval te zijn. Toch is er opgeschaald naar GRIP 4, een situatie die ervoor zorgt dat we met meerdere organisaties beter een crisis het hoofd kunnen bieden. De GGD’s kregen een meldplicht bij (verdenking op) klachten en waren 24/7 bereikbaar via het algemene informatienummer 088-1191990. Later werd het landelijke telefoonnummer 0800-1351 geopend door de Rijksoverheid. Op dat moment werd opgeroepen om op de hygiëne te letten, de huisarts te bellen bij klachten en rekening te houden met de gemiddelde incubatietijd. Ook werden er voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een zorghotel om een grote toestroom van coronapatiënten zorg te kunnen bieden.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

27 februari 2020

Besluit tot opschaling naar GRIP 4. Doel: De effecten van COVID-19 voor mens en maatschappij tot een minimum te beperken, door ons regionaal zo goed mogelijk voor te bereiden op zowel de inhoudelijke preventie en bestrijding van het COVID-19-virus (GGD-lijn) alsmede op de maatschappelijke impact en impact op hulpdiensten (crisisbeheersings-lijn). Door de GRIP4-structuur, kunnen algemene en functionele ketens goed worden gekoppeld. Daar waar beschikbaar, wordt volgens landelijke kaders, richtlijnen en adviezen gehandeld.

maart 2020

doorpakken en uitvoeren

Er volgt isolatie na besmetting en er wordt alleen getest bij klachten. De GGD stelt een deel van het reguliere vaccinatieprogramma uit om zo capaciteit vrij te maken voor de bestrijding van COVID-19.

In Limburg, bleek net als in de rest van Nederland een schrijnend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, spatbrillen en schorten. Een kernteam, bestaande uit medewerkers van GGD/GHOR Limburg-Noord en Zuid-Limburg, ging aan de slag met inventarisatie en nieuwe verdeling van de beschermingsmiddelen over de zorginstellingen in Limburg. Later kwam tijdelijk de inkoop van kwalitatief, goede materialen, opslag en distributie bij dit kernteam te liggen. Nu wordt een en ander landelijk gecoördineerd. Via persconferenties volgen diverse richtlijnen en adviezen om zo verspreiding en besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen worden steeds verder uitgebreid en verlengd. De persconferenties roepen veel vragen op. Door de crisiscommunicatie flexibel in te richten met medewerkers van gemeenten en GGD Limburg-Noord worden vragen van publiek en pers afgehandeld. Zo neemt een arts infectieziekten deel aan een tafelgesprek bij regionale omroep L1. Ook volgt er dagelijks een update met het aantal besmettingen, via de website van de GGD en later landelijk (inclusief ziekenhuisopnames) via het RIVM. De ‘intelligente’ lockdown gaat in en er komt een noodverordening, waarmee we ervoor zorgen dat de landelijke regels worden gevolgd. Voor de gemeenten betekende dit, dat de regels die op niveau van de veiligheidsregio werden opgesteld, lokaal moesten worden vertaald naar elk van de vijftien gemeenten. De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft regionaal een uitgebreide toelichting op de maatregelen. In Roermond opent het regionale Coronacentrum.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

3 maart 2020

Beeldvorming. Geen besluiten genomen die burgers rechtstreeks raken.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

5 maart 2020

Beeldvorming. Afstemming met Veiligheidsregio Zuid-Limburg in verband met besmettingen in Kreis Heinsberg. Landelijke lijn is om geen evenementen af te gelasten. In het beleidsteam is besloten om deze lijn in Limburg-Noord te volgen. In deze regio zijn er nog geen besmettingen vastgesteld. Er wordt een Landelijk Operationeel Overleg ingesteld.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

11 maart 2020

Beeldvorming. Landelijke lijn besproken en besloten deze te volgen. Samen met de voorzitter van het Veiligheidsberaad maak ik namens de veiligheidsregio’s en GGD/GHOR organisaties deel uit van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

13 maart 2020

Overeenkomstig de RIVM-lijn besluit het Beleidsteam tot beperkte bemonstering.

AANWIJZING MINISTER

13 maart 2020

Op 13 maart 2020 neemt de minister van Medische Zorg en Sport, in overeenstemming met de minister van Justitie en Veiligheid, een aanwijzingsbesluit: op basis van artikel 7 van de Wet Publieke Gezondheid en met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s geeft de minister opdracht om alle evenementen met meer dan 100 personen in de regio in de periode van 13 maart tot en met 31 maart af te gelasten. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden.

AANWZIJGING MINISTER

15 maart 2020

Op 15 maart geeft de minister opdracht om vanaf 15 maart 18.00 uur ook te zorgen voor sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops. Uitgezonderd zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden en catering. Alle maatregelen worden verlengd tot 6 april. Voor de handhaving wordt verwezen naar artikel 47 WPG.

AANWIJZING MINISTER

17 maart 2020

Op 17 maart besluit de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCC) dat er vanaf 16 maart tot en met 6 april geen onderwijsactiviteiten mogen worden aangeboden in onderwijsinstellingen en verblijven voor kinderopvang en gastouderopvang. De minister van MZ&S geeft opdracht aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om instellingen die zich niet aan de maatregelen te houden te sluiten, bijvoorbeeld met behulp van een noodbevel.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

18 maart 2020

Besluit tot vaststelling Noodverordening en aanwijzingsbesluit. De maatregelen die het kabinet landelijk heeft afgekondigd tegen het coronavirus zijn hiermee in regels vastgelegd. Justitie en gemeenten kunnen met deze verordening handhaven, als een maatregel die het kabinet afgekondigd heeft niet wordt nageleefd. Tevens heb ik besloten de weekmarkt in Venlo te sluiten vanwege de publiek aantrekkende werking.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

19 maart 2020

Aanpassing noodverordening met besluit tot sluiten markten in de regio in verband met publiek aantrekkende werking en grenstoerisme, doordat in Duitsland en België winkels dicht zijn. Beslissing ligt bij elke burgemeester individueel. Markt sluiten geeft een signaal naar een ieder, ook inwoners van Duitsland en België: Kom niet. Overwegingen: gezondheidsperspectief is leidend. max. 100 mensen en 1,5 m afstand is lastig te controleren.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

20 maart 2020

Na overleg met de burgemeester van Roermond is besloten tot sluiting van het Designer Outlet Centre (DOC). De reden hiervoor is eveneens de publiek aantrekkende werking en daardoor het vergroten van het risico van verdere verspreiding en besmetting van het Corona virus. De noodverordening is op dit onderdeel aangepast.

AANWIJZING MINISTER

20 maart 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten dat vanaf 20 maart 2020 tot en met 6 april 2020 alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg preventief worden gesloten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. In de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden kan een instelling incidenteel afwijken van deze maatregel. Aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s geeft hij opdracht om erop toe te zien dat het besluit wordt nageleefd.

AANWIJZING MINISTER

23 maart 2020

Kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen, voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie, wordt alsnog toegestaan.

AANWIJZING MINISTER

24 maart 2020

Zo spoedig mogelijk na deze aanwijzing moeten de volgende maatregelen worden getroffen...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

24 maart 2020

Beleidsteam onder leiding van plaatsvervangend voorzitter mevr. Donders-de Leest. De plaatsvervangend voorzitter besluit op basis van het advies van het beleidsteam tot vaststelling nieuwe noodverordening, waarin de aanwijzingen van de minister van VWS van 20, 23 en 24 maart zijn verwerkt. De bepaling over de markten is aangepast naar: markten tot een omvang van 5 standplaatsen voor ‘food’ zijn toegestaan, conform het landelijk beleid. Gemeenten kunnen een strenger beleid voeren als dat gegeven de lokale omstandigheden nodig is. Tevens aanwijzingsbesluit voor alle in de regio opererende Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) voor handhaving genomen besluiten (BOA’s van gemeenten, waterschappen, etc.).

april 2020

bijsturen en handhaven

Feestdagen en drukte - zoals Duitse toeristen die massaal Venlo en Roermond bezoeken - en de omgang met arbeidsmigranten leiden tot een aanpassing van de Noodverordening. Handhaving krijgt een steeds belangrijkere rol. Ook de opvang van dak- en thuislozen tijdens corona wordt geregeld. Tijdens de Paasdagen wordt er flink gemonitord, verzorgt de Marechaussee het grenstoezicht en worden er 5 gebieden in de regio als ‘verboden gebied’ aangewezen. Er wordt een teststraat ingericht op de Drie Decembersingel in Venlo (Blerick) en de GGD start samen met GGD GHOR Nederland een vragenlijstonderzoek om het gedrag van mensen tijdens corona beter in kaart te brengen. Het aantal besmettingen loopt deze maand snel op. Landelijke maatregelen worden aangepast en verlengd.

AANWIJZING MINISTER

3 april 2020

De eerder verstrekte opdrachten worden verlengd tot en met 28 april. Opdracht om over te gaan tot het sluiten van sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden om reisbewegingen te ontmoedigen en daarmee de verspreiding van het coronavirus te beperken.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

3 april 2020

Besloten tot aanpassing van de noodverordening naar aanleiding van de aanwijzing van de minister van VWS...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

8 april 2020

Op verzoek van burgemeesters van Roermond en Mook en Middelaar besloten om een vijftal gebiedsverboden in de noodverordening op te nemen. De achtergrond is dat mensen moedwillig de afstandsregels overtreden en handhaving in de noodzakelijke omvang in die gebieden onmogelijk is. Mandaatbesluit aan burgemeesters in de regio genomen om besmette personen met verward gedrag in quarantaine te kunnen plaatsen. Zij vormen anders een gevaar voor de publieke gezondheid.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

15 april 2020

Besloten om einddatum gebiedsverbod Mookerplas te verlengen. Gebleken is dat na het Paasweekeinde wederom overtredingen plaats hebben gevonden, zodat deze verlenging noodzakelijk werd. Tevens in nauw overleg met de burgmeester van Leudal besloten om gebiedsverbod in Leudal in te stellen.

AANWIJZING MINISTER

23 april 2020

Aanvullende maatregelen voor reizigers die vanuit hoogrisicogebieden naar Nederland vliegen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

23 april 2020

Beeldvorming. Hierbij nogmaals landelijke lijn t.a.v. erehagen bij uitvaarten en drive in bioscopen besproken. Het zijn georganiseerde samenkomsten van meer dan drie personen en om die reden verboden. Besloten om richtlijn voor buiten sporten op te stellen.

AANWIJZING MINISTER

29 april 2020

De nieuwe opdracht betreft de periode vanaf 29 april tot en met 19 mei 2020....

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

29 april 2020

In verband met de verruiming van de maatregelen waartoe het kabinet besloten heeft is een nieuwe noodverordening vastgesteld. Daarin zijn de bepalingen over sporten en openstelling scholen verwerkt en eveneens het verbod op evenementen tot 1 september. De noodverordening is voor het overige gelijkluidend aan de vorige noodverordening.

mei 2020

aanpassen en versoepelen

In mei werden diverse regels uit de noodverordening aangepast en versoepeld, met name op het gebied van winkelen, horeca en grensverkeer. Gemeenten hadden veel vragen over de concrete uitwerking van bepaalde versoepelingen. Veel bedrijven en inwoners legden de regels op een andere manier uit. Er waren veel vragen over recreatie (sanitair) en horeca. In mei is Designer Outlet in Roermond weer geopend. De openstelling is nauwgezet gemonitord. De GGD gaat nieuwe doelgroepen testen en het coronacentrum in Roermond wordt gesloten omdat de toestroom van patiënten uitblijft. Er werd intern al voorbereid op een verdere versoepeling van de maatregelen per 1 juni. De GGD richt aan de Nijmeegseweg in Venlo een nieuwe teststraat met een dubbelde testcapaciteit, zodat deze op 1 juni klaar is. Vanaf 1 juni is het landelijk nummer in de lucht. Vanaf die dag kan iedereen met klachten zich laten testen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

7 mei 2020

Het veiligheidsplan van het DOC is vastgesteld en in het RBT besproken. Op basis daarvan heb ik in nauwe samenspraak met de burgemeester van Roermond toestemming verleend voor het onder voorwaarden openstellen van het DOC per 11 mei. De voorwaarden zijn in het veiligheidsplan beschreven en hebben onder meer betrekking op het gebruik van parkeerplaatsen, maximum aantal personen in de winkels, eenrichtingsverkeer, etc. Foodtrucks worden niet toegestaan. De afspraak is gemaakt dat de situatie gemonitord wordt en dat er een tweetal meer uitgebreide evaluaties plaatsvinden om te bezien of de maatregelen in de praktijk voldoende werken en de openstelling gecontinueerd kan worden.

AANWIJZING MINISTER

13 mei 2020

Opdracht om een uitzondering toe te voegen aan het eerdere verbod op samenkomsten...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

13 mei 2020

Op basis van de verruiming van de maatregelen is de noodverordening opnieuw aangepast, overeenkomstig het landelijk model. Het verbod op non food op markten wordt opgeheven. Wel wordt in de noodverordening de landelijke richtlijn opgenomen, die betrekking heeft op een adequate inrichting van de markten. De inrichting van de markten kan lokaal bepaald worden, maar ik behoud de bevoegdheid om in te grijpen. Deze bevoegdheid is gebaseerd op de aanwijzing van de minister van VWS.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

20 mei 2020

Gebleken is dat in sommige gemeenten winkelgebieden en binnensteden druk bezocht worden. Om de doorstroming te bevorderen heb ik besloten de noodverordening aan te passen door een tijdelijk verbod in te stellen voor het plaatsen van obstakels, in de vorm van uitstallingen en/of reclameborden in de openbare ruimte, waardoor de vrije doorgang voor het publiek wordt beperkt. Dit verbod geldt slechts indien en voor zover de burgemeester van de betreffende gemeente, na beoordeling van de lokale situatie ter zake een besluit heeft genomen.

AANWIJZING MINISTER

28 mei 2020

Het verbod op het in de publieke ruimte (inclusief vaartuigen en voertuigen) niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter wordt pas gehandhaafd vanaf drie personen...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

28 mei 2020

Op basis van de aanwijzing van de minister van VWS van 26 mei 2020 is de noodverordening aangepast waarbij de verruimingen ingaande 1 juni, ingaande 8 juni en 15 juni verwerkt zijn...

juni 2020

testen en traceren

In juni was er sprake van een verdere versoepeling. Op diverse onderwerpen is aan het Regionaal Beleidsteam geadviseerd om wel of juist niet af te wijken van de landelijke lijn. Er waren gedurende de hele periode veel vragen vanuit gemeenten, veelal juridische vraagstukken. Het advies is nog steeds om niet (in het buitenland) op vakantie te gaan, zoveel mogelijk thuis te werken en de anderhalve meter ook na 1 juli op te blijven volgen. Evenementen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan, maar alleen als zij aan de 1.5 meter ruimte kunnen voldoen. Via het dashboard op de website van de GGD Limburg-Noord zijn actuele cijfers te zien.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

3 juni 2020

Op 11 juni is er weer een Duitse feestdag, sacramentsdag. Besloten om op die dag de maatregelen zoals die met Pinksteren zijn toegepast ook op die dag te hanteren. Deze maatregelen hebben tot nu toe naar behoren gefunctioneerd. Ten aanzien van de Maasveren is geconcludeerd dat die mogelijk tot het openbaar vervoer te rekenen zijn, behalve als ze als toeristische attractie aangemerkt zijn. Als openbaar vervoervoorziening zou dan een mondkapjesverplichting gelden. Omdat er afdoende maatregelen m.b.t de onderlinge afstanden op de veren getroffen zijn zal er niet gehandhaafd worden op het niet dragen van een mondkapje.

AANWIJZING MINISTER

10 juni 2020

Op basis van de concept aanwijzing van 9 juni kon besluitvorming in het Beleidsteam plaatsvinden. In de aanwijzing van de minister van VWS stond dat de opdracht tot sluiting van sanitaire voorzieningen per 15 juni 2020 komt te vervallen, op voorwaarde dat de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Verder deelt de minister mede dat het kabinet heeft besloten dat vanaf 15 juni het verbod op het ontvangen van bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt opgeheven.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

10 juni 2020

Het Beleidsteam adviseert mij op de noodverordening aan te passen en de bepaling over de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen met ingang van 15 juni te schrappen...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

12 juni 2020

Op basis van de definitieve aanwijzing van de minister van VWS van 11 juni en de adviezen van het Beleidsteam besluit ik de noodverordening aan te passen (schrappen van bepaling m.b.t. sluiting gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings en jachthavens). Tevens besluit ik in nauw overleg met de burgemeester van Roermond het aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5 van de noodverordening m.b.t. een viertal gebiedsverboden in Roermond in te trekken. Al deze besluiten treden in werking op 15 juni 2020.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

15 en 16 juni 2020

Er zijn enkele tekstuele wijzigingen nodig als gevolg van aanpassing van de model noodverordening en de wens om daar zoveel mogelijk op aan te sluiten.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

25 juni 2020

In het beleidsteam worden procesafspraken gemaakt over demonstraties. De voorzitter van de veiligheidsregio kan conform artikel 39 Wvr kan optreden en voorschriften aan een demonstratie verbinden en bij excessen ook ingrijpen. Ik heb echter afgesproken dat de lokale burgemeester, gelet op zijn of haar kennis van de lokale situatie zoveel mogelijk in de lead blijft. De procesafspraken zijn in een notitie van de coördinerend gemeentesecretaris vastgelegd. Op verzoek van de burgemeester van Leudal heb ik besloten om het gebiedsverbod in Leudal per 1 juli op te heffen en dit aan te passen in de noodverordening van 1 juli.

juli 2020

vakantietijd, maar niet voor iedereen

Per 1 juli worden de corona maatregelen weer versoepeld. Vooral voor sportscholen, sauna’s, wellness centra, coffeeshops en casino’s die hun deuren weer mogen openen een grote stap. Met het oog op een versoepeling voor evenementen belegd het Regionaal Beleidsteam (RBT) met de vijftien burgemeesters van de gemeenten in de regio Limburg-Noord, een speciale themavergadering hiervoor. Hierna volgt een uitgewerkte evenementenrichtlijn en –notitie. Binnen- en buitensporten mogen weer voor alle leeftijden en iedereen mag opnieuw gebruik maken van het openbaar vervoer, mits met een mondkapje op. De zomerperiode breekt aan. Talloze vakanties worden geannuleerd door de wisselende codes die landen krijgen aan de hand van de heersende besmettingsgraad. Mensen krijgen te maken met verplichte quarantaines als zij terug komen uit een code oranje en rood risicogebied. Ondertussen wordt in de zorg, bij GGD’en, bij veiligheidsregio’s en bij talloze andere organisaties keihard doorgewerkt. Vakantie of niet, het virus is niet vertrokken. Alertheid blijf nodig en de winkel moet open blijven.

AANWIJZING MINISTER

1 juli 2020

De aanwijzingen worden ingetrokken en vervangen door deze nieuwe aanwijzing...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

1 juli 2020

Op basis van de aanwijzing van de minister is een nieuwe modelnoodverordening opgesteld. Het beleidsteam adviseert om deze onverkort over te nemen. Ik besluit daarom de nieuwe noodverordening vast te stellen, waarin de aanwijzing van de minister van VWS verwerkt is. In de nieuwe noodverordening zijn geen gebiedsverboden meer opgenomen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

8 juli 2020

Procesafspraak gemaakt dat evenementenaanvragen via de reguliere lijn lopen, maar dat er vóór de vergunningverlening een toets door de veiligheidsregio plaatsvindt of het evenement corona-proof wordt vergund. Deze toets is nodig omdat de voorzitter verplicht is om de aanwijzing van de minister (zoals die ook is vertaald in de noodverordening) te volgen. Het staat een burgemeester niet vrij om daar van af te wijken. Het protocol dient ervoor om een en ander eenduidig te kunnen interpreteren. Lokaal maatwerk is dus nagenoeg niet mogelijk.

AANWIJZING MINISTER

10 juli 2020

Enkele kleine technische wijzigingen worden toegevoegd aan de eerdere aanwijzingen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

15 juli 2020

De wijzigingen volgend uit de aanwijzing van de minister zijn verwerkt in de noodverordening, met name in de toelichting. Gelet op de beperkte impact van deze wijzigingen heeft het Beleidsteam via de app ingestemd met de aanpassingen, waarna ik de nieuwe noodverordening heb vastgesteld.

augustus 2020

toename besmettingen en drukte in regio

Alhoewel een persconferentie pas na de zomer plaats zou vinden, vinden de ministers die toch al noodzakelijk op 6 augustus, omdat landelijk het aantal besmettingen toeneemt. Een registratieplicht volgt voor onder andere horeca, musea en dergelijke, om zo het bron- en contactonderzoek makkelijker te maken als er een besmetting is. In regio Limburg-Noord neemt het aantal besmettingen nog niet enorm toe en ook het aantal ziekenhuisopnames blijft momenteel laag. Aangezien er grote drukte is op verschillende plekken in de regio wordt ook dit thema besproken binnen het Regionaal Beleidsteam en wordt er ingegrepen. De nieuwe noodverordening biedt bovendien ruimte om een gelegenheid 14 dagen te sluiten als deze zich niet aan de regels houden. Op enkele plekken in de regio worden (kleinschalige) kermissen gehouden en op andere plekken worden deze juist afgelast, omdat het binnen de nieuw regels nauwelijks te organiseren is, of simpelweg niet verantwoord. Laboratoria kunnen de grote stroom aan testen niet meer aan en de gemiddelde wachttijd tot de uitslag neemt toe.

AANWIJZING MINISTER

7 augustus 2020

Verbod op fysieke introductiebijeenkomsten studenten, tenzij deze bijeenkomsten gericht zijn op studie of sport...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

10 augustus 2020

Besloten wordt tot vaststelling van de noodverordening op basis van de aanwijzing van de minister van 7 augustus....

AANWIJZING MINISTER

20 augustus 2020

Kleine aanvulling op het verbod van introductiebijeenkomsten studenten. Voorzitter kan ontheffing verlenen voor kleinschalige bijeenkomsten als die georganiseerd worden door onderwijsinstellingen, studenten(sport)verenigingen en studieverenigingen. Voor het overige gelden dezelfde voorwaarden als in de aanwijzing van 7 augustus.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

26 augustus 2020

Er wordt geen nieuwe noodverordening vastgesteld. De aanvullende aanwijzing van de minister past binnen de noodverordening. In het overleg wordt gesproken over doorstroomlocaties en verblijfslocaties. Verder wordt gesproken over de jaarlijks terugkerende grote evenementen. Voor wat betreft het eerstvolgende evenement de 11e van de 11e wordt afgesproken een signaal uit te laten gaan, dat er geen grote evenementen kunnen plaatsvinden. Tenslotte wordt in goed overleg tussen de burgemeester van Roerdalen en mij besloten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang (tijdelijke sluiting) van een horeca inrichting in Roerdalen.

september 2020

strengere maatregelen en uitbreiding testcapaciteit

In september wordt Veiligheidsregio Limburg-Noord genomineerd als een van de beste overheidsorganisaties van Nederland. De top drie wordt behaald, maar de eerste plaats gaat aan de neus voorbij, deze gaat naar de Sociale Verzekeringsbank. Desondanks een enorme prestatie. Op 28 september worden tijdens de landelijke persconferentie weer strengere maatregelen aangekondigd, zoals het sluiten van horeca om 22.00 uur, het beperken van reisbewegingen en een maximum aantal bezoekers thuis van 3 personen (voorheen 6). Testcapaciteit moet verder uitgebreid worden in het hele land en er komen commerciële teststraten bij. Vooruitlopend op de feestdagen wordt binnen het Regionaal Beleidsteam (RBT) besproken wat wel en niet kan en wenselijk is, binnen de huidige regels. Een dag later, op 29 september, wordt door Veiligheidsregio Limburg-Noord een webinar georganiseerd speciaal voor Raads- en Statenleden en de pers, zodat zij (als aanvulling op het eerder verschenen verantwoordingsverslag) via een liveschakeling vragen kunnen stellen aan voorzitter Antoin Scholten en directeur Jac Rooijmans.

AANWIJZING MINISTER

1 september 2020

Maatregelen worden verlengd tot nieuw besluit kabinet.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

9 september 2020

Afstemmingsoverleg. Er wordt een forse toename van het aantal besmettingen gezien, zowel landelijk als regionaal. In de afgelopen weken zijn meerdere horeca inrichtingen gesloten in verband met herhaalde overtreding van de noodverordening. De zorgen worden gedeeld over onaanvaardbaar gedrag jegens BOA’s en hulpverleners. De situatie rondom de besmettingen op diverse nertsenhouderijen is punt van zorg en heeft ook landelijk de aandacht.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

23 september 2020

Het Regionaal Beleidsteam stemt in met enkele kleine, voornamelijk tekstuele, wijzigingen in de noodverordening. Uit het landelijk beeld blijkt dat ongeveer de helft van de regio’s van het niveau waakzaam naar het niveau zorgelijk is gegaan. Het Regionaal Beleidsteam besluit om de traditionele sinterklaasintochten niet toe te staan, omdat de groepen te groot zijn en het niet mogelijk is voldoende afstand in acht te nemen.

WEBINAR VOOR RAADSLEDEN

29 september 2020

Via een webinar stel ik raadsleden in de gelegenheid om vragen te stellen over het verantwoordingsverslag tot en met 8 juli. Van deze mogelijkheid wordt door veel raadsleden gebruik gemaakt en er worden er veel vragen gesteld. Raadsleden die niet in de gelegenheid waren de digitale bijeenkomst bij te wonen hebben deze op een later tijdstip terug kunnen kijken.

AANWIJZING MINISTER

30 september 2020

Samenkomsten in de publieke ruimten zijn alleen toegestaan als de samenkomst ten hoogste 30 personen per zelfstandige ruimte in een gebouw...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

30 september 2020

Er is een nieuwe noodverordening ontworpen met de genoemde maatregelen erin opgenomen. Ik stel die verordening vast met inachtneming van enkele opmerkingen. Over de interpretatie van enkele bepalingen zal landelijk advies worden gevraagd. Zo nodig wordt de toelichting nog aangescherpt. Die aanpassing zal op 7 oktober aan de orde komen. Aangezien de verordening de mogelijkheid bevat om bijzondere gebouwen en terreinen aan te wijzen waar afgeweken kan worden van het maximum aantal bezoekers laat ik in de gemeenten inventariseren welke gebouwen en evenemententerreinen dat betreft, waarna ik die gebouwen als zodanig zal aanwijzen. Bij de inventarisatie zijn 24 gebouwen, met name theaters en podia, aangedragen, die ik aanwijs als locatie waar meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn.

oktober 2020

het gaat de verkeerde kant op

In oktober wordt er opnieuw overgegaan tot strengere maatregelen. Het virus is niet voldoende onder controle en het gaat snel de verkeerde kant op. Ook Limburg-Noord krijgt de risicostatus ‘ernstig’, later gevolgd door ‘zeer ernstig’. Er volgt landelijk een gedeeltelijke lockdown op 14 oktober. Horeca moet de deuren sluiten en sporten is nog beperkt mogelijk. De landelijke routekaart wordt gepresenteerd. Ook valt het besluit om de traditionele carnaval niet door te laten gaan. Landelijk campagnes worden verspreid in de regio’s. Het gaat dan onder andere om de ‘Aandacht voor elkaar’ en jongerencampagne.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

7 oktober 2020

Besloten wordt om het traditionele carnaval niet door te laten gaan. Kleine bijeenkomsten zijn alleen toegestaan als er niet meer dan vier mensen per gezelschap bijeen komen en dan tot maximaal 30 personen per locatie. Ook bij het jeugdcarnaval mogen maar maximaal vier volwassen begeleiders aanwezig zijn. Bij buitenactiviteiten mogen maximaal 40 personen samenkomen, maar niet in grotere gezelschappen dan van vier personen. Illegale feesten: Ik mandateer de bevoegdheid tot inschakelen Mobiele Eenheid naar burgemeesters. Binnentreden mag overigens alleen bij overlast buurt.

AANWIJZING MINISTER

14 oktober 2020

De eerdere aanwijzingen worden ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe uitgebreide aanwijzing...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

14 oktober 2020

Het RBT erkent de urgentie van de maatregelen. De regio is inmiddels ingeschaald in de 3e trede van de escalatieladder: niveau ‘ernstig’. Met de vernieuwing van de noodverordening overeenkomstig de aanwijzing van de minister kan worden ingestemd. De maatregelen treden in werking met ingang van 14 oktober om 22.00 uur. Voor wat betreft enkele interpretaties: Een zwembad op een vakantiepark is geen doorstroomlocatie, maar een normaal zwembad. Tijdelijke schaatsbanen vallen onder het verbod op evenementen en zijn dus niet toegestaan.Handhaving bij parenclubs kan plaatsvinden conform handhavingsafspraken vanuit de noodverordening.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

21 oktober 2020

De regio Limburg-Noord is in de escalatieladder vanaf heden in de hoogste trede ingeschaald: classificatie zeer ernstig. Gebleken is dat enkele bepalingen uit de noodverordening niet eenduidig geïnterpreteerd worden. Ik heb de toelichting daarom aan laten passen. Het Regionaal Beleidsteam onderschrijft unaniem de stelling dat de situatie zeer ernstig is. De bedoeling is dat we (alle inwoners) even niets doen. Daarbij gaan we niet de grenzen opzoeken bij wat wel of niet mag. Er worden nu even geen ‘feestjes’ gehouden. Ten aanzien van enkele voorbeelden worden de standpunten gedeeld dat: een zaal bij café bij de horeca hoort en dus gesloten dient te zijn, ook als er ter plaatse geen gemeenschapsaccommodatie is; cultuurbepalingen voor alle culturele uitingen gelden en voorzieningen groot of klein; overnachten in een hotel en dineren in een ander restaurant door de hotelgasten niet is toegestaan. Na 20.00 uur wordt in hotels aan de restauranttafels geen alcohol geschonken. Afgesproken wordt om een regionaal handhavingskader op te stellen.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

28 oktober 2020

Het regionaal handhavingskader wordt besproken en vastgesteld. Dat sluit goed aan bij het landelijk handhavingskader. Over het algemeen is de lijn dat er strikter gehandhaafd zal worden. Dat vraagt ook meer politiecapaciteit. Ook worden weer enkele interpretaties besproken. De vergadering is het erover eens dat de regels niet ridicuul moeten worden toegepast, maar bij twijfel geldt: niet doen en niet de grenzen van de regelgeving opzoeken. Uit het routeboek dat landelijk besproken is kunnen strengere maatregelen verwacht worden om ‘de remweg te verkorten’.

november 2020

testen, testen en nog eens testen en op tijd bijsturen

Op 2 november opent de tweede testlocatie in Roermond, gevolgd door een derde teststraat op 16 november in Weert. In totaal kunnen er in de regio nu ruim 2.000 testen per dag worden afgenomen. De ontwikkeling van XL en commerciële teststraten is landelijk in volle gang. Aangezien het aantal testaanvragen in onze regio wat terugloopt, wordt opnieuw een oproep gedaan richting inwoners om zich te laten testen, ook bij lichte klachten. Op 3 november volgt een landelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. 4 november volgt daarom een nieuwe noodverordening met hierin de nieuwe (strengere) maatregelen en op 18 november wordt deze alweer vervangen door een nieuwe iets versoepelde versie, die inhoudelijk veel weg heeft van de noodverordening van 22 oktober. Handhaving gaat wel strenger optreden tegen excessen. Nu we richting de feestdagen koersen is er meer winkelend publiek op de been. Binnensteden en winkelgebieden zijn druk en er is onder het publiek een toename te zien van Belgen en Duitsers. Aangezien we een grensregio zijn volgt een reisadvies voor België en Duitsland en een oproep aan alle inwoners om inkopen voor de feestdagen niet te centreren rondom Black Friday (de koopjesdag) en vlak voor de sinterklaas- en kerstdagen. Er is een landelijk vuurwerkverbod aangekondigd.

AANWIJZING MINISTER

4 november 2020

In aanvulling op de maatregelen uit de aanwijzing van 14 oktober gaan voor een periode van 14 dagen de volgende maatregelen gelden...

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

4 november 2020

De landelijke maatregelen worden besproken en toegelicht. Vervolgens is de aanpassing van de noodverordening waarin deze maatregelen zijn opgenomen aan de orde. Hierover bestaat geen verschil van opvatting. Verder wordt gesproken over de uitbreiding van de testcapaciteit. In Roermond is een extra teststraat in gebruik genomen en een teststraat in het Weerter land wordt binnenkort geopend. De totale cpaciteit is ruim voldoende, maar gestreefd wordt naar een verdere uitbreiding om ook a-symptomatisch testen mogelijk te maken.

AANWIJZING MINISTER

6 november 2020

Uitzonderingen op het algehele sluitingsgebod gelden ook voor maatschappelijke activiteiten gericht op individuele personen uit kwetsbare groepen in buurthuizen, voor de afhaalfunctie van bibliotheken en georganiseerde besloten huiswerkbegeleiding in bibliotheken. De voorzitter krijgt een ontheffingsbevoegdheid om in geval van bijzondere omstandigheden meer dan 30 personen toe te staan bij een uitvaartplechtigheid in een uitvaartcentrum.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

11 november 2020

De kleine aanpassing van de noodverordening levert geen discussie op. Gesproken is over de jaarwisseling en het landelijk vuurwerkverbod voor zowel het verkopen als het afsteken. Verder wordt teruggekeken op de bespreking in de Bestuurscommissie Veiligheid van Veiligheidsregio Limburg-Noord over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen(Twm) COVID-19 voor de positie van de burgemeester en de positie van de voorzitter. De Twm treedt vermoedelijk per 1-12-2020 in werking. Bij het inwerking treden wordt de noodverordening ingetrokken.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

18 november 2020

De aanwijzing van de minister van 4 november is ingetrokken, zodat de aanwijzing van 14 oktober weer van van toepassing is. De noodverordening wordt dienovereenkomstig aangepast. De afspraak om ook na de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 maatregelen af te stemmen in het Regionale Beleidsteam, op basis van advisering door het Regionaal Operationeel Team, wordt bevestigd. Voor wat betreft de interpretatie van de noodverordening: hotelgasten mogen in een hotel alleen eten als ze daar ook daadwerkelijk overnachten. Gesproken wordt over carbidschieten. Een regionaal verbod wordt niet wenselijk geacht. Er kunnen gebieden aangewezen worden waar carbidschieten wordt toegestaan. Met name wordt daarbij gedacht aan de buitengebieden, waar dit al jaren traditie is.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

25 november 2020

De Twm Covid-19 wordt uitgebreid besproken. De wet treedt per 1-12-2020 in werking. Vanaf die datum geldt eveneens de regeling mondkapjesplicht in publieke ruimten ...

AANWIJZING MINISTER

30 november 2020

De minister van VWS geeft mede namens de minister van Justitie & Veiligheid opdracht om de noodverordening in te trekken met ingang van 1-12-2020. De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 treedt in werking, evenals de twee uitvoeringsregelingen ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’en de ‘regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19’. De uitvoeringsregelingen vervangen de aanwijzingen van de minister en komen in de plaats van de noodverordeningen. Gezien de opdracht van de minister en de inwerkingtreding van wet en uitvoeringsregelingen, trek ik de noodverordening in.

december 2020

balans opmaken en verlangen naar ‘samen’

Vanaf 1 december is de landelijke Tijdelijke wet maatregelen (Twm) van kracht. Deze vervangt de regionale noodverordeningen. Hierdoor krijgen de (voorzitters van de) veiligheidsregio’s een meer coördinerende in plaats van een sturende rol. Burgemeesters krijgen als gevolg hiervan meer lokale bevoegdheden. Dat betekent dat er officieel is afgeschaald van grip 4 naar grip 0. In de praktijk blijft de huidige overlegstructuur echter nog van kracht, om zo eenheid en solidariteit in de regio te borgen.

Ook is per 1 december het dragen van een mondkapje verplicht en is testen zonder klachten mogelijk. Op 7 december opent de vierde testlocatie van onze regio, in Venray.

Het aantal besmettingen neemt fors toe en ook stijgt het aantal ziekenhuisopnames. Het virus verspreidt zich te hard. De zorg raakt overbelast. Ook regio Limburg-Noord heeft slechte cijfers. Het kabinet besluit op 14 december tot een landelijke ‘harde’ lockdown tenminste tot en met 19 januari 2021. Veel winkels moeten sluiten, ook bouwmarkten. Horeca blijft dicht en we mogen maar met twee personen naar buiten. Ook scholen en kinderdagverblijven gaan dicht. Dringend advies om thuis te werken, weinig bezoek te ontvangen en niet te reizen.

GGD Limburg-Noord is gestart met de voorbereiding van de massavaccinatiecampagne, zodat begin januari kan worden gestart met het vaccineren.

OVERLEG REGIONAAL BELEIDSTEAM

2 december 2020

Besluit tot intrekking van de noodverordening wordt bekrachtigd. De wet regelt dat artikel 39 lid 2 Wet Veiligheidsregio’s wordt geactiveerd en op basis van dat artikel het Regionaal Beleidsteam en een operationeel leider in functie blijven. Het Regionaal Beleidsteam dient voor afstemming tussen de burgemeesters en verzamelen van informatie voor de minister. Daarvoor wordt een informatiestructuur ingericht. Het Regionaal Operationeelteam blijft in stand voor een multidisciplinaire advisering van het Regionaal Beleidsteam en van de burgemeesters bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen en het aanwijzen van plaatsen waar iets wel of iets niet mag. Gelet op het vorenstaande is een formele GRIP niet nodig en wordt besloten tot afschaling van GRIP 4 naar GRIP 0. Met de afschaling naar GRIP 0 is een einde gekomen aan de beslissingsbevoegdheid van de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord en kan verantwoording over de gehele periode van 27 februari tot en met 2 december 2020 worden afgelegd aan de gemeenteraden.