Meer informatie


Om een crisis te bestrijden zijn er veel mensen nodig. Informatie is cruciaal. En tijd is een bepalende factor. Veel structuren zijn al eerder vastgelegd en geoefend. Soms komt het op improvisatie aan. Hierna meer informatie over de wettelijke kaders, gebruikte woorden en termen en verwijzingen naar nog meer informatie.

Wettelijk kader


Vanuit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) is de GGD/GHOR-organisatie verantwoordelijk voor de coördinatie, de aansturing en de regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van overheden en organisaties op dat gebied.

De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte A of een directe dreiging daarvan. De minister geeft leiding aan de bestrijding en kan de voorzitter van de veiligheidsregio het toepassen van maatregelen opdragen.

Voordat de voorzitter van de veiligheidsregio een specifieke maatregel (isolatie, quarantaine, verbod op arbeid, technische hygiëne maatregelen en maatregelen met betrekking tot scheep- en luchtvaart) neemt of intrekt, vraagt deze om advies aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Limburg-Noord). Die adviseert op basis van landelijke richtlijnen.

De Bestuurlijke netwerkkaart 7 Infectieziekten geeft een uitgebreid overzicht van de bevoegdheden en rollen van onder andere de Minister van VWS, Minister van I&M en de Minister van Economische Zaken (EZ).

Regionaal Beleidsteam


Kerntaak van het Regionaal Beleidsteam is het strategisch adviseren van de voorzitter veiligheidsregio over een eenduidige duiding, afstemming met andere functionele kolommen, beleid, gedragslijn en tolerantiegrenzen voor betrokken organisaties en burgers, zowel in de acute fase als voor de nafase.

Het RBT bestaat tijdens de coronacrisis uit:

• Voorzitter veiligheidsregio • Alle burgemeesters uit de regio Limburg-Noord • Algemeen directeur Veiligheidsregio • Directeur Publieke Gezondheid (DPG) • Regionaal operationeel leider • Hoofdofficier van justitie • Chef eenheidsleiding Limburg van de politie • Coördinerend gemeentesecretaris • Regionaal militair commandant • Commissaris van de koning in Limburg • Strategisch adviseur crisiscommunicatie • Informatiecoördinator

Aanwijzingsbesluit


Opdracht van de Minister van VWS (op basis van artikel 7 Wet Publieke Gezondheid) aan de voorzitter van de veiligheidsregio hoe de bestrijding van het Corona virus ter hand te nemen, waaronder begrepen het opdragen tot het toepassen van de maatregelen.

Noodverordening


De noodverordening is een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen in buitengewone omstandigheden. De noodverordening maakt beperking van bepaalde grondrechten mogelijk.

De noodverordening wordt (op basis van artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s) vastgesteld door de voorzitter van de veiligheidsregio, na overleg met de betrokken burgemeesters. Niet-naleving van de voorschriften uit de noodverordening is strafbaar.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19


Deze wet is per 1 december 2020 ingegaan voor, in ieder geval, drie maanden. Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van VWS neergelegd in noodverordeningen.

Als het kabinet maatregelen voorstelt om het coronavirus tegen te gaan, moeten die worden omschreven in een ministeriële regeling. Deze regeling wordt vervolgens voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat geeft het parlement de gelegenheid om de voorgestelde maatregelen goed te bestuderen en daarover debat te voeren met de betrokken ministers.

Meer informatie


Meer informatie over de werkwijze bij een crisis vind je op vrln.nl. Meer informatie over het virus en de actuele maatregelen vind je op ggdlimburgnoord.nl. Meer informatie over Coronavirus COVID-19 is te vinden bij het RIVM. Een actueel overzicht van de landelijke maatregelen is te vinden op Rijksoverheid.nl.