Inleiding

In de regio Wuhan in China dook in december 2019 een nieuw virus op, het SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) coronavirus-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Wereldwijd zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, ook in Nederland. De hele wereld is in de ban van de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Het virus verspreidde zich in China en daarna over de rest van de wereld. Op 27 februari werd de eerste besmetting in Nederland gemeld. Sindsdien heeft corona het openbare leven overgenomen. 27 februari werd duidelijk dat de besmettingen met het virus COVID-19 een zodanige vorm aannamen dat een gecoördineerde aanpak (GRIP 4) noodzakelijk werd. De voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord kreeg daarmee de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet Veiligheidsregio’s. Vervolgens zijn door de voorzitter, in overleg met de burgemeesters in het Regionaal Beleidsteam, besluiten genomen en noodverordeningen vastgesteld, op basis van aanwijzingen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Per 1 december treedt de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking, evenals twee uitvoeringsregelingen ‘tijdelijke regeling maatregelen covid-19’en de ‘regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19’. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft opdracht om de noodverordening per 1 december 2020 in te trekken. Regionaal wordt besloten tot afschaling naar GRIP 0. Met deze afschaling komt een einde aan de beslissingsbevoegdheid van de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met dit (digitale) verslag verantwoordt hij het verloop van de gebeurtenissen, de besluiten en maatregelen die zijn genomen in de regio Limburg-Noord in de periode van 27 februari tot en met 2 december 2020.

Pagina 3

Voorwoord

Pagina 4

Cijfers

Pagina 5

Tijdlijn

Pagina 6

Noodverordeningen

Pagina 7

Meer informatie