Kwartaal 1


Bouwsteen 'veiligheid' onderdeel van Omgevingsvisie Gennep

De 15 gemeenten in regio Limburg-Noord bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet. Naar verwachting treedt deze wet in 2021 in werking. De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met deze wet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.
Doel van de omgevingswet is ‘Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit'. De Omgevingswet is een belangrijk middel om te sturen op (on)veiligheid. Denk aan regels voor bedrijven met gevaarlijke stoffen, de inrichting van een wijk of de locatiekeuze voor een zorginstelling.

Omgevingsvisie


Gemeenten werken nu vaak nog met deelvisies van diverse onderwerpen, denk bijvoorbeeld aan economie, verkeer, woningvoorraad en externe veiligheid. Met de komst van de Omgevingswet komt er één integrale gemeentelijke visie; de omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie worden verschillende onderwerpen samen gebracht en bepaalt de gemeente haar koers voor de toekomst. Veiligheid is één van de onderwerpen. De omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan waarin de gemeente keuzes maakt over de inrichting en ontwikkelingen in de gemeente.

Omgevingsvisie Gennep


Gemeente Gennep is één van de eerste gemeenten die een omgevingsvisie heeft opgesteld. Veiligheidsregio Limburg-Noord is hierbij nauw betrokken geweest. Samen met de gemeente Gennep zijn de huidige risico’s inzichtelijk gemaakt. Hiervoor zijn de risico’s uit het provinciaal risicoprofiel door vertaald naar de gemeente. Daarnaast is gekeken naar de ambities en ontwikkelopgave van de gemeente Gennep en zijn hierbij de aandachtspunten voor veiligheid benoemd.

Bij de omgevingsvisie Gennep is gebruik gemaakt van de kernwaarden veiligheid, die samen met Brandweer Nederland zijn ontwikkeld. Veiligheid heeft een plek gekregen in de Omgevingsvisie Gennep, die past bij de gemeentelijke ambitie en bij het abstractieniveau van de visie.

Regionale bouwsteen


Naast de gemeente Gennep zijn ook de andere gemeenten bezig met de voorbereiding op de Omgevingswet. Samen met de noordelijke gemeenten van Limburg (regio Venlo) ontwikkelt Veiligheidsregio Limburg-Noord een bouwsteen Veiligheid. Deze bouwsteen geeft aan hoe gemeenten en veiligheidsregio samen veiligheid een goede plek kunnen geven in omgevingsvisies, omgevingsplannen en hoe verder inhoud gegeven wordt aan de onderlinge samenwerking.

Risicoprofiel Gennep

Kernwaarden veiligheid

  1. De kwaliteit van de leefomgeving wordt mede bepaald door (fysieke) veiligheid
  2. Samen werken aan een veilige fysieke leefomgeving
  3. De leefomgeving wordt mede vormgegeven volgens de ontwerpprincipes voor veiligheid:

a. Voorkomen of beperken van risico’s vergroot de veiligheid

b. Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid

c. Bouwwerken en omgeving bieden bescherming

d. Bouwwerken en gebieden zijn snel en veilig te verlaten

e. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk

f. Mensen krijgen bij crisis passende medische zorg

4. Mensen zijn bekend met risico’s en weten hoe te handelen