Kwartaal 4


Regie op natuurbrandbeheersing

De voorjaarsbranden in Limburgse natuurgebieden in 2020 tonen aan dat natuur- en bosbrandbeheersing blijvende aandacht verdienen. Zeker nu er door klimaatverandering meer en meer extreme weersomstandigheden zijn.

Beide veiligheidsregio’s in Limburg hebben met een subsidie van Provincie Limburg een Provinciaal Regisseur Natuurbrandbeheersing aangesteld en gaan, samen met projectpartner Grenspark Maas-Swalm-Nette, de tot nu toe bereikte resultaten verder uitwerken en een nieuw Europees INTERREG subsidieproject voorbereiden.

Provinciale aanpak


In 2013 besloot Provincie Limburg als gebiedsregisseur, in samenwerking met de Limburgse veiligheidsregio’s, een provinciaal plan van aanpak op te stellen. Dit plan moet het risico op een onbeheersbare natuurbrand in de provincie Limburg verminderen. In 2016 is, mede op initiatief van burgemeester Monique de Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen, een grensoverschrijdende samenwerking gestart voor natuurgebieden De Meinweg, Brachterwald, Maasduinen en de Mookerheide. Ook was er aandacht voor de Weerter- en Budelerbergen en de Mariapeel – Groote Peel.

Genomen maatregelen


Tijdens dit project is de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse brandweer, gemeenten en terreinbeheerders van natuurgebieden versterkt. Ook zijn er risicobeheersplannen geschreven met aanbevelingen voor natuurbrandbestrijding. Daarnaast zijn waterinnamepunten geschikt gemaakt voor het verkrijgen van bluswater. Door te blussen met water uit het eigen natuurgebied wordt de natuur namelijk beschermd en niet verder aangetast. Ook zijn er animatievideo’s ontwikkeld om inwoners en recreanten te informeren over de risico’s en hoe te handelen bij natuur- en bosbranden, zijn er koppelstukken aangeschaft zodat Duitse en Nederlandse brandweerslangen op elkaar aangesloten kunnen worden en zijn compartimentsgrenzen gecreëerd. Deze dienen als natuurlijke stoplijn bij een brand en maken het gebied toegankelijk voor brandweervoertuigen.

Eerste resultaten


Tijdens de Meinwegbrand in april 2020 hebben de inspanningen uit het (lands)grensoverschrijdende project hun vruchten afgeworpen. Bij het blussen verliep de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen en de operationele leidingen goed, omdat men elkaar al kende. Ook bleek het enkele weken ervoor gerealiseerde bluswaterinnamepunt bij de Effelder Waldsee in de gemeente Roerdalen van grote waarde voor het verkrijgen van voldoende bluswater.

Toekomst


Tussen 2021 en 2025 worden meer maatregelen gerealiseerd. Denk aan het creëren van meer waterinnamepunten en het vervangen van brandgevaarlijke bomen bij natuurlijke stoplijnen. Daarnaast gaan de veiligheidsregio’s de effecten van droogte door klimaatverandering verder onderzoeken en worden de mogelijkheden voor 5G-verbinding in natuurgebieden bekeken. Ook de internationale samenwerking met Duitsland wordt, in samenwerking met Euregio rijn-maas-noord, verder uitgebreid. Gezamenlijke oefeningen, blustactieken en het digitaliseren van operationele kaarten zijn hiervan onderdeel.

Foto: copyright @DHC Luchtmacht – Maartje Roos