Deel I


Kaders en ambitie

Wij zijn Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN). Eén van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. VRLN is een hands-on hulpverleningsorganisatie, een zorgorganisatie en een netwerkorganisatie in één.
VRLN is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid en publieke gezondheidszorg in de regio te organiseren. Burgers, bedrijven en instellingen verwachten dat wij er voor ze zijn met advies en hulp waar nodig.

Waar we voor staan


Samen met onze partners:

  • dragen we (pro)actief bij aan de veiligheid en (positieve) gezondheid in de regio vanuit een goede informatiepositie en in contact met de omgeving;
  • adviseren we met deskundigheid om onveiligheid en ongezondheid te voorkomen en te beperken;
  • bestrijden we onveiligheid en ongezondheid, primair gericht op de meest kwetsbaren en zoveel mogelijk op maat;
  • helpen we gevolgen van een incident/crisis te beperken in zowel het fysieke als sociaal/maatschappelijke domein, en zowel in de acute als de herstelfase.

Als VRLN willen we onze taak realiseren door midden tussen burgers, bedrijven, instellingen en partners te staan. We gaan primair uit van eenieders eigen kracht en expertise, waarbij we door een goede informatiepositie en gedreven en vakbekwame medewerkers een natuurlijke, betrouwbare partner zijn voor duurzame veiligheid en gezondheid in de regio. Ons motto is daarbij sinds jaar en dag ‘Samenwerken aan Veiligheid en Gezondheid’.

Ambitie


Onze maatschappelijke opdracht als VRLN is om bij te dragen aan de bevordering van gezondheid en veiligheid door een gezamenlijke inspanning van burgers, gemeenschappen, bedrijven, instellingen en overheden. Onze ambitie is als volgt te formuleren:

'Veiligheidsregio Limburg-Noord wil de veiligste en gezondste regio zijn. Dit vraagt een permanente inspanning om onze regio veiliger en gezonder te maken.'

Dit is een stevige ambitie die moet worden vormgegeven binnen het gegeven begrotingskader, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 juli 2019. Het uitgangspunt is dat nieuw beleid komt in plaats van bestaand beleid, zodat er geen verhoging ontstaat van de gemeentelijke bijdragen. We zijn ons er daarbij van bewust dat 100% gezond en veilig onhaalbaar is en dat veel partijen tezamen deze beweging naar een veiliger en gezonder regio moeten vormgeven. VRLN kan nooit in haar eentje deze ambitie waarmaken, maar vindt het desondanks belangrijk om de stip op de horizon ambitieus neer te zetten.

Lees meer...