Deel II


Crisisbeheersing

Crisisbeheersing staat voor risicobeheersing en crisisbestrijding. Het speelveld voor crisisbeheersing is per definitie multidisciplinair. Vanzelfsprekend is daarbij de samenwerking met partners onontbeerlijk. Binnen de organisatie van de veiligheidsregio zijn de Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR), de brandweer en de gemeentelijke crisisorganisatie nauw betrokken bij crisisbeheersing. Dit door samenwerking vanuit dezelfde fysieke locatie en door het delen van kennis en capaciteiten met elkaar. Daarnaast is er een convenant met de politie ( Regionale Eenheid Limburg) en delen we één meldkamer op Limburgse schaal.

Samen met Veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben wij in 2019 een Provinciale Risicoprofiel opgesteld. De opbrengsten van dit provinciale risicoprofiel en de prioritering door experts, gemeenten en bestuur vormen mede de basis voor dit beleidsplan.

Meer veiligheid & continuïteit leefomgeving


Naast de klassieke risico’s (zoals het voorkomen van grote branden en grote incidenten met gevaarlijke stoffen) komen continuïteitsrisico’s steeds meer in beeld. Onze samenleving is immers in sterk toenemende mate afhankelijk van allerlei voorzieningen en systemen, terwijl acceptatie en veerkracht bij verstoringen juist kleiner lijken. Het ontwrichtend effect bij verstoringen wordt daarmee verhoudingsgewijs groter. Dat betekent ook iets voor risicobeheersing en onze adviserende taak daarin.

Flexibele, breed inzetbare crisisorganisatie


De crisisbeheersingsorganisatie is nog vooral gericht op de klassieke rampen. Het veranderende landschap van de crisisbeheersing vraagt om meer flexibiliteit en veerkracht van de crisisorganisatie.

Expertise in verbinding


In een snel veranderende omgeving is duidelijkheid over rol en positie erg belangrijk. De veiligheidsregio is in heel veel geval-len niet degene die hands-on het probleem kan oplossen. Waar we bij een brand of uitbraak van een infectieziekte nog wel de helpende hand kunnen bieden in het aanpakken van de oor-zaak, is dat niet zo als het water stopt met stromen of het licht uitvalt. Dat roept de vraag op waar onze expertise, en daarmee onze rol zit, en welke allianties nodig zijn met de verschillende partijen.

Specifieke beleidsdoelen


Voor de Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR), de gemeentelijke crisisorganisatie en de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) hebben we een aantal specifieke beleidsdoelen.

Lees meer...