Bevelvoerder

De bevelvoerder geeft leiding aan het personeel van een tankautospuit. De bevelvoerder is bij kleine incidenten als enige en bij middelgrote en (zeer) grote incidenten vaak als eerste leidinggevende van de brandweer ter plaatse en daarbij bepalend voor de (initiële) inzet.

Leergang

De leergang Bevelvoerder is opgebouwd uit de 4 kerntaken binnen de incidentbestrijding. Het gaat daarbij om:

 • uitrukken naar het incident
 • verkennen van het incident
 • bestrijden van het incident
 • herstellen na het incident


Bij het werk komen keuzes en dilemma’s kijken. Voorbeelden zijn het kiezen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, het tonen van leiderschap en het bepalen van de inzettactiek. Een bevelvoerder moet (voorlopige) keuzes maken op basis van verzamelde feiten en analyses. De bevelvoerder moet steeds risico’s afwegen ten opzichte van het beoogde resultaat.


De bevelvoerder voert deze taken uit bij 4 incidenttypen, namelijk:

 1. technische hulpverlening (THV)
 2. incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
 3. assistentie bij waterongevallen (WO)
 4. brandbestrijding


De leergang is bestemd voor manschappen die de potentie en ambitie hebben om als bevelvoerder van een tankautospuit aangesteld te worden.

Vorm en duur

Toelatingseisen

Studiebelasting

Bijzonderheden

Inhoud

De leergang is functiegericht, waarbij de deelnemer wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar in de functie van bevelvoerder.


De leergang is opgebouwd uit vier onderdelen: van Manschap naar Bevelvoerder, Leidinggeven aan THV/WO, Leidinggeven aan IBGS en Leidinggeven aan brandbestrijding.

Werkend leren

Het werkend leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding en goede begeleiding is daarbij essentieel. Elke cursist krijgt daarom een leerwerkplekbegeleider toegewezen, bij voorkeur uit de eigen post, die de cursist begeleidt bij de leerwerkplekopdrachten die hij/zij voor de opleiding moet maken.

Tijdens de opleiding rukt de cursist onder bepaalde voorwaarden ook uit als “schaduw” bevelvoerder.

Proeve van bekwaamheid

Proeve van bekwaamheid

Voor het diploma Bevelvoerder moeten de volgende onderdelen met goed gevolg worden afgerond:

 • theorietoets Van Manschap naar Bevelvoerder en Leiding geven aan THV/WO;
 • theorietoets Leiding geven aan IBGS;
 • computersimulatie THV/IBGS;
 • theorietoets Leiding geven aan Brandbestrijding
 • praktijksimulatie brandbestrijding/THV of brandbestrijding/IBGS.

Deze onderdelen worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Instituut Fysieke Veiligheid.


Naast het behalen van de proeve van bekwaamheid dienen ook de leerwerkplekopdrachten en toelatingsgesprekken met positief resultaat te zijn afgerond.

Opbouw van de leergang

Van Manschap naar Bevelvoerder

Het onderdeel Van manschap naar bevelvoerder geeft deelnemers een beeld van de leergang.


Deelnemers maken kennis met de rol en taken van de bevelvoerder er incidentfase. Daarbij worden alle incidenttypen gebruikt. De deelnemers krijgen een introductie over de opzet van de leergang. En er wordt in dit onderdeel ingezoomd op verschillende aspecten van leiderschap, integriteit en het FABCM model.


Het onderdeel Van Manschap naar Bevelvoerder is als volgt opgebouwd:

 • 7 lesavonden (1 dagdeel).
 • 2 leerwerkplekopdrachten

Leidinggeven aan THV/WO

De leiderschapsvaardigheden die zijn geïntroduceerd in Van manschap naar bevelvoerder worden in dit blok geoefend in de praktijkgerichte context van een incident. De incidenten bouwen op in moeilijkheid.

Gericht communiceren oefenen de deelnemers aan de hand van incidenten met niet-spoedeisende hulpverlening. Samen veilig werken staat centraal bij verschillende soorten verkeersongevallen.

Leiderschap en inzicht in risico’s beoefenen deelnemers aan de hand van incidenten waarbij schade is aan gebouwen. Hoe je als bevelvoerder oog hebt voor je eenheid staat centraal bij bijzondere beknellingen. Aan de hand van waterongevallen oefenen de deelnemers de omgang met omstanders en het evalueren.

Het onderdeel Leiding geven aan THV/WO is als volgt opgebouwd:

 • 11 lesavonden (1 dagdeel);
 • 5 leerwerkplekopdrachten
 • 1 praktijk dag(hele dag);
 • 1 virtuele les;
 • Theorie-examen over de onderdelen Van manschap naar bevelvoerder en Leidinggeven aan THV/WO.

Leidinggeven aan IBGS

Wie de leergang manschap A kent zal zien dat de opbouw van het onderdeel Leiding geven aan IBGS vergelijkbaar is met de basis die in de vooropleiding is gelegd. Het centrale thema van dit onderdeel is het optreden als bevelvoerder bij incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. De rol en taken van de bevelvoerder komen aan bod. Daarna wordt de inzet uitgelegd aan de hand van incidentfasen en FABCM.

Leiderschap, commandovoering en communicatie komen ook in dit onderdeel weer terug.

Vakinhoudelijk wordt stevig voorgebouwd op de basis door aandacht voor gedrag van stoffen, veilig werken bij IBGS en mogelijke scenario’s met behulp van de gebeurtenissencirkel.


Het onderdeel Leidinggeven aan IBGS is als volgt opgebouwd:

· 6 lesavonden (1 dagdeel);

· 2 leerwerkplekbijeenkomsten

· 1 praktijk dag (hele dag)

· 1 virtuele les

· Theorie-examen over het onderdeel Leidinggeven aan IBGS

· Virtueel examen THV/IBGS

Leidinggeven aan Brandbestrijding

Het onderdeel Leidinggeven aan brandbestrijding bouwt in complexiteit op van buitenbranden via woningbranden, bedrijfsgebouwen, overige gebouwen naar bijzondere incidenten. In dit onderdeel pas je de basis – die gelegd is in de eerdere leergangonderdelen – toe op het incidenttype brand.

In e-modules over branddynamica en inzettactieken worden de laatste inzichten vertaald in toepasbare kennis. Tijdens de bijeenkomsten wordt veel geoefend met uiteenlopende casuïstiek. De leergang sluit af met 5 praktijkdagen op een oefenlocatie.


Het onderdeel Leidinggeven aan brandbestrijding is als volgt opgebouwd:

· 12 lesavonden (1 dagdeel);

· 4 leerwerkplekopdrachten;

· 7 praktijkdagen (hele dagen);

· Theorie-examen

· Praktijksimulatie Brandbestrijding/THV of Brandbestrijding/IBGS

BELANGRIJK

Specifieke kenmerken voor de Leergang Bevelvoerder bij de VRLN

Leerwerplekopdrachten

Het afronden van alle leerwerkplekopdrachten per kerntaak is voorwaardelijk voor toelating aan het examen.

Binnen de leergang dienen 13 leerwerkplekopdrachten te worden gemaakt.


Praktijkdagen

Aanwezigheid bij en deelname aan de praktijkdagen is voorwaardelijk voor deelname aan het praktijk-examen.


Studieovereenkomst

Voor deelname wordt er een studieovereenkomst afgesloten tussen de deelnemer en de VRLN. Meer informatie hierover ontvang je van personeelszaken.


Resultaat

Na afloop van de gehele opleiding ontvang je het Rijksdiploma Bevelvoerder.

Lesvorm

Blended: Theoriestudie, E-Learning, contactmomenten en virtuele lessen.

Groepsgrootte

Minimaal 10, Maximaal 12 cursisten.

Startmomenten

Bekijk het overzicht voor de startmomenten van alle opleidingen.

Opleidingslocaties

ROI Nijmeegseweg Venlo, Roermond, Weert, Panningen.


Aanmelding

Voor kandidaten van de VRLN: zie algemene aanmeldingsprocedure.

Externe kandidaten: opleidenbrw@vrln.nl


DEEL DEZE PAGINA: