Inleiding

Bouwstenen Regio Venlo

De Regio Venlo werkt intensief samen in de voorbereiding op de Omgevingswet. Met respect voor het lokale proces en ambities, worden op regionale schaal bouwstenen ontwikkeld. Deze bouwstenen helpen de gemeenten om thema’s goed te borgen in hun plannen en processen in te richten met ketenpartners zoals Veiligheidsregio Limburg-Noord.

De ontwikkeling van deze bouwstenen is een coproductie van gemeenten met ketenpartners. Iedere ketenpartner werkt samen met een aantal gemeenten. Voor de bouwsteen Veiligheid zijn dit de gemeenten Beesel en Venray samen met de veiligheidsregio. De ontwikkeling van bouwstenen is een initiatief van de Regio Venlo, waarbij gaande het proces de Midden-Limburgse gemeenten betrokken zijn.

De Omgevingswet is vastgesteld en alle aanvullende regelgeving staat grotendeels vast (situatie juni 2020). Relevante omgevingswet instrumenten voor gemeenten zijn in ontwikkeling en hoeven pas in 2024 (omgevingsvisie) of 2029 (omgevingsplan) gereed te zijn. De gemeentelijke processen om samen vergunningen te kunnen verlenen moeten nog bepaald worden en ook in dat traject zal sprake zijn van voortschrijdend inzicht. Het opstellen van deze bouwsteen is daarmee een ontwikkelproces. Het is een levend document dat in fases wordt opgeleverd en periodiek wordt aangepast. Dit geeft ruimte om de verbinding met andere processen te leggen, samen te leren en nieuwe inzichten en afspraken te verwerken. De ‘regionale bouwstenen Omgevingswet’ worden opgesteld aan de hand van een standaard hoofdstructuur (zie figuur 1). Naast de bouwsteen Veiligheid zijn er ook een bouwsteen Water en een bouwsteen Gezondheid ontwikkeld. In deze eerste versie van de Bouwsteen Veiligheid zijn de handvaten voor de gemeentelijke omgevingsvisie uitgewerkt. In vervolg op deze versie wordt de bouwsteen verder doorontwikkeld voor het omgevingsplan en het omgevingsprogramma.

Figuur 1 Hoofdstructuur bouwstenen Regio Venlo

De focus in de omgevingsvisie ligt op het formuleren van ambities en spelregels voor beheer en ontwikkeling en vormt daarmee een kader voor de eerste toetsing van nieuwe initiatieven. In het omgevingsplan komen alle regels voor inwoners en bedrijven samen die van belang zijn voor de fysieke inrichting. Het omgevingsplan volgt uit de visie en concretiseert de ambities.

Doelstelling


“De regionale Bouwsteen Veiligheid biedt gemeenten een handreiking om op een goede manier invulling te geven aan het onderwerp fysieke veiligheid binnen de omgevingsvisie.”

Deze bouwsteen gaat specifiek in op de verbinding tussen de omgevingsvisie en fysieke veiligheid. Veiligheidsregio Limburg-Noord is een belangrijke partner voor de gemeenten om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. De bouwsteen geeft gemeenten concrete stappen en voorbeelden om haar ambitie op het gebied van fysieke veiligheid te bepalen en op te nemen in de omgevingsvisie. De structuur en generieke doelstelling van de Omgevingswet wordt als bekend verondersteld en is in deze bouwsteen niet verder uitgewerkt. Deze achtergrondinformatie is terug te vinden op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Leeswijzer


In het hoofdstuk 'Omgevingswet en fysieke veiligheid' wordt eerst uitleg wat de omgevingwet is en de rol van de VRLN. In het hoofdstuk 'Fysieke Veiligheid in de omgevingsvisie' wordt uitgelegd aan de hand van welke stappen veiligheid goed meegenomen kan worden bij het opstellen van een omgevingsvisie. Dit aan de hand van kernwaarden een voorbeelden.

Regio Venlo: Samenwerkingsverband van de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst a/d Maas, Peel & Maas, Venlo en Beesel