Stap 4


Veiligheid in thema’s en gebiedsopgaven

Vanuit de hoofddoelstelling ‘het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’ kan veiligheid in de omgevingsvisie als zelfstandig thema beschreven worden. In dit zelfstandige thema wordt beschreven op welke wijze sturing wordt gegeven aan veiligheid en wat de ambitie is van de gemeente.

Veel gemeenten maken bij de omgevingsvisie onderscheid tussen thema’s die gemeentebreed spelen en opgaves die in specifieke gebieden spelen. Voorbeelden van een gemeentebrede opgave in een Omgevingsvisie zijn de energietransitie of de vergrijzing. Bij gebiedsopgaven kan gedacht worden aan ontwikkelingen en opgaves in een specifieke dorpskern, natuur- of industriegebied.

Bij elk thema en elke gebiedsopgave of maatschappelijke opgave in de visie, stel je jezelf als gemeente de vraag welke risico’s aan de orde zijn (stap 1), welke ambitie je als gemeente hebt (stap 2) en via welke kernwaarden (stap 3) je deze positief kunt beïnvloeden.

Het verdient de voorkeur om bij specifieke thema’s en gebiedsopgaven veiligheid als integraal onderdeel van het thema dan wel de opgave te beschrijven. Dit helpt om de verbanden, raakvlakken en tegenstrijdigheden scherp te krijgen en koppelingen met andere onderwerpen te maken.

Voorbeeld: natuurbrandrisico

Mensen zijn bekend met risico’s en weten hoe te handelen


Campings gelegen in een natuurgebied zijn bekend met de gevaren van een natuurbrand. Ze wijzen hun gasten op de risico’s en hebben evacuatieplannen om hun camping veilig te ontruimen.

Voorbeeld: vergrijzing

Bouwwerken en omgeving bieden bescherming


Door de vergrijzing en veranderingen in het zorglandschap wonen kwetsbare groepen langer thuis, al dan niet met hulpmiddelen zoals scootmobielen. De huidige woningvoorraad is niet ingericht op deze verminderd zelfredzame mensen, het aantal slachtoffers bij brand neemt toe. We zorgen dat de zelfstandig wonende kwetsbare groepen een veilige woonruimte hebben en dat het veiligheidsniveau van de bouwwerken past bij hun niveau van zelfredzaamheid.

Stap 1


Inzicht in risico’s

Stap 2


Bepalen ambitie

Stap 3


Sturen met kernwaarden veiligheid

Stap 5


Bepaal procesuitgangspunten