Stap 3


Sturen met kernwaarden veiligheid

Fysieke veiligheid hangt samen met de risico’s in de fysieke leefomgeving. De veiligheidsregio heeft de risico’s in de fysieke leefomgeving in beeld gebracht en beschreven in het bestuurlijk vastgestelde Provinciaal risicoprofiel en het Brandweer risicoprofiel.

Risico’s kunnen beïnvloed worden door ze enerzijds te voorkomen c.q. de kans te beperken en anderzijds door de gevolgen te beperken. Dit kan door het treffen van bronmaatregelen, het beschermen van de omgeving, het verhogen van de zelfredzaamheid en ervoor te zorgen dat hulpdiensten op kunnen treden. Met deze beïnvloedingsstrategieën wordt invulling gegeven aan de veiligheidsambitie zoals bepaald in stap 2.

De beïnvloedingsstrategieën zijn uitgewerkt in de onderstaande kernwaarden fysieke veiligheid. Met het opnemen van deze kernwaarden in de omgevingsvisie geeft je als gemeente aan op welke wijze je sturing geeft aan veiligheid.

Kernwaarden fysieke veiligheid


Voorbeeld: intensieve veehouderij

Voorkomen of beperken van risico’s vergroot de veiligheid


Schaalvergroting in de veeteelt leidt tot steeds grotere stallen. Bij brand komen alle dieren in een stal om het leven. Het aantal dieren dat omkomt bij brand neemt de laatste jaren toe. Bij de realisatie van intensieve veehouderij moet de afweging worden gemaakt welk risico acceptabel is en met welke maatregelen het risico wordt beperkt.

Stap 1


Inzicht in risico’s

Stap 2


Bepalen ambitie

Stap 4


Veiligheid in thema’s en gebiedsopgaven

Stap 5


Bepaal procesuitgangspunten