Doelstelling


Omgevingswet en fysieke veiligheid

Het doel van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Concreet voor fysieke veiligheid betekent dit het streven naar: • veilige bouwwerken en omgeving; • een zelf- en samenredzame samenleving; • bescherming van (zeer) kwetsbare groepen; • effectieve en continue hulpverlening; • continuïteit van de samenleving.

Samenhang Omgevingswet en Wet veiligheidsregio’s


Gemeenten moeten op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) in een omgevingsplan rekening houden met risico’s van branden, rampen en crises als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De omgevingsvisie moet kaders geven voor de ambities en opgaven van een gemeente. Het omgevingsplan is daar een uitwerking van. De  omgevingsvisie moet zodanig worden opgesteld dat de verdere uitwerking van de ambities in het omgevingsplan voldoet aan het BKL. De veiligheidsregio adviseert gemeenten hierover op basis van haar opdracht vanuit de Wvr (zie: wat doet de veiligheidregio?) en de afspraken uit het Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het veiligheidsbelang wordt het beste gediend wanneer ketenpartners (zoals de veiligheidsregio) bij initiatieven vroegtijdig worden betrokken in de plan- en besluitvorming. In de taakopdracht van het Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn afspraken gemaakt over de wijze en het tijdstip waarop de veiligheidsregio betrokken wordt. Dit moet verder uitgewerkt worden in procesafspraken tussen de veiligheidsregio en de gemeente. Verder is de gemeente bij het opstellen van het omgevingsplan in elk geval gebonden aan de regels die in het Bkl staan. Het omgevingsplan is een uitwerking van de ambities en opgaven die beschreven worden in de omgevingsvisie. De visie moet hier de juiste kaders voor geven, aansluitend op de systematiek van het omgevingsplan.

Lees meer: