Financieel

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van €110.000.

Algemeen


Resultaat

Het financiële resultaat 2017 bedraagt een voordeel van €110.000. Het resultaat is het verschil van de inkomsten en de uitgaven. Dit resultaat is opgebouwd uit de saldi van de afzonderlijke onderdelen van de veiligheidsregio.

Alle bedragen in euro's.


Alle bedragen in euro's.

Uitgaven

Per programma een overzicht van de uitgaven:

Alle bedragen in euro's.

Inkomsten

De belangrijkste inkomstenbron van Veiligheidsregio Limburg-Noord is de gemeentelijke bijdrage van de 15 gemeenten in onze regio. Daarnaast ontvangt de veiligheidsregio een Rijksbijdrage en inkomsten van andere instellingen en inwoners.

Alle bedragen in euro's.

Sociaal jaarverslag

Omvang en samenstelling personeel op 31 december 2017.GGD Limburg-Noord


GGD Limburg-Noord bevordert, beschermt en bewaakt de gezondheid van de ruim 517.000 inwoners in de regio. De GGD stimuleert gezond gedrag en bestrijdt gezondheidsrisico’s. De GGD adviseert gemeenten en partners op basis van gezondheidsonderzoeken onder de bevolking over (lokaal) gezondheidsbeleid, zoals antirookcampagnes, overgewicht en pesten.


De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Dit gebeurt voornamelijk in contactenmomenten op het consultatiebureau of in het primair en voortgezet onderwijs. De medewerkers denken actief met ouder en kind mee.

Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen 12 ziekten. Dankzij deze vaccinaties komen deze ziekten in Nederland nu bijna niet meer voor. De GGD voert dit programma uit.

In de wereld om ons heen zijn bacteriën en virussen. Van sommige worden we ziek en sommige zijn besmettelijk, zoals Kinkhoest, Hepatitis B of Q-koorts. Voor voorlichting, advies en behandeling kunnen inwoners bij de GGD terecht. Voorbeelden van infectieziektebestrijding zijn reizigersvaccinaties en SOA spreekuren.


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op kinderopvang. In de regio Noord- en Midden-Limburg inspecteert de GGD voor de gemeenten de diverse kinderopvanglocaties.


Ook voert de GGD milieuonderzoeken uit, bijvoorbeeld bij mogelijke vervuiling van grond of lucht.


Realisatie 2017:

Alle bedragen in euro's.

Brandweer Limburg-Noord


Brandweer Limburg-Noord redt mens en dier, voorkomt en bestrijdt brand en verleent hulp bij ongevallen. Vanuit 31 brandweerposten, waarvan 29 volledig op vrijwillige basis bemand, wordt 24/7 gezorgd voor de veiligheid in onze regio. De veiligheidsregio beheert en onderhoudt de kazernes en het brandweermateriaal, zoals de tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen, de Snelle Interventie Voertuigen (SIV’s), de uitrukkleding en brandweeruniformen.

Daarnaast werkt de brandweer aan het voorkomen, reduceren en beheersen van risico’s op gebied van (brand)veiligheid. Zij adviseert gemeenten over industriële, ruimtelijke (nieuwbouwwijken) en bouwkundige veiligheid.


Het programma Brandveilig Leven ontwikkelt voorlichtingsprogramma’s om inwoners bewust te maken van brandgevaar en om zelfredzaamheid te bevorderen.


Realisatie 2017:

Alle bedragen in euro's.

Crisisbeheersing


Veiligheidsregio Limburg-Noord werkt samen met politie, gemeenten, defensie, waterschap, ProRail en geneeskundige hulpverleners. Doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd uitvoeren. Dit gebeurt door gezamenlijke planvorming, opleiding en oefening. Uitgangspunt daarbij is dat de wettelijke taken en bevoegdheden van alle organisaties intact blijven.


Ook is het een taak van de veiligheidsregio om te communiceren over risico’s. Welke risico’s kent de regio Limburg-Noord? Denk aan extreem weer, stroomuitval, brand of een gifwolk. Welke maatregelen treft de overheid? En wat kun je zelf doen als het toch mis gaat? Op www.limburg-veilig.nl staat hoe je je kunt voorbereiden op de verschillende risico’s en wat je moet doen tijdens of na een noodsituatie. Een andere vorm van preventieve aanpak is advisering bij vergunningverlening van evenementen, zoals festivals, grootschalige wedstrijden en grote markten.


Realisatie 2017:

Alle bedragen in euro's.